Důsledky nezaplacení

DŮSLEDKY NEZPLACENÍ PŮJČKY / ÚVĚRU OD SPOLEČNOSTI FAST CASH A.S.

V případě, že se klient dostane do situace, kdy není schopen uhradit půjčku / úvěr či prodloužit splatnost půjčky / úvěru a ignoruje naše výzvy na zaplacení či prodloužení, jsme nuceni klientovi dle platné Rámcové smlouvy o úvěru a Smlouvy o půjčce připočíst k dluhu smluvní pokutu.

Smluvní pokuta pro případ prodlení Dlužníka se splacením půjčky: v případě prodlení Klienta delším než 7 (sedm) dnů od data sjednané splatnosti půjčky, je Klient povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), v případě prodlení Klienta delším než 13 (třináct) dnů od data sjednané splatnosti půjčky, je povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých). Uvedené sjednané smluvní pokuty jsou stanoveny jednotlivě, tzn. součet pokut při prodlení se zaplacením půjčky je v celkové částce 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). Smluvní pokuty jsou splatné ke dni následujícího po dni, ke kterému na jejich úhradu vznikl Věřiteli nárok.

Za situace, kdy klient komunikuje a snaží se svůj dluh uhradit, je naše společnost připravena klientovi vyjít vstříc a dluh ponížit o sumu, dle dohodnutých individuálních podmínek s klientem.

Klient je každý den upozorněn zdarma SMS zprávou, emailem, telefonickým hovorem. Informace o své půjčce či dluhu nalezne po přihlášení do svého uživatelského profilu Fast Konto.

Proces s dlužníkem
Po uplynutí doby splatnosti a následných maximálně 20 dnů poté se dluh klienta předává inkasní agentuře k vymáhání. Pokud nebylo dohodnuto jinak (například splátkový kalendář, dohoda o dluhu apod.).
V případě, že ani poté klient neuhradí svůj dluh, tak jsme nuceni pohledávku předat právnímu zástupci, který podá návrh na příslušný soud k podání návrhu na platební rozkaz.

Dopad při nezaplacení na klientovu bonitu
V případě, že klient uhradí dlužnou půjčku po termínu splatnosti, tak se snižuje interní bonita klienta v systému Fast Cash a.s., který negativně ovlivňuje scoring pro získání další půjčky. V případě neuhrazení dluhu se dlužník vystavuje riziku, že bude jeho pohledávka předána do inkasní agentury Registr pohledávek s.r.o.

Fast Cash a.s. - Vaše rychlá půjčka