Právní informace

Důležité zákony týkající se ochrany spotřebitele a dalších zákonů spojených s poskytováním půjček/úvěrů:

 1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zejm. §§ 657-658 - smlouva o půjčce)
  http://www.sbirkazakonu.info/obcansky-zakonik/

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Nový obč.zák. platný od 1.1.2014
  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
 2. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
  http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-043.htm
 3. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ochrane-spotrebitele/
 4. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
  http://zakony-online.cz/?s142&q142=all
 5. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  http://zakony-online.cz/?s22&q22=268
 6. Zákon č. 229/2002 Sb., zákon o finančním arbitrovi
  http://zakony.penize.cz/229-2002-sb-zakon-o-financnim-arbitrovi
 7. Zákon č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník (zejm. §§ 497-507 - smlouva o úvěru)
 8. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 9. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 10. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 11. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 12. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 13. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 14. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
 15. Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 16. Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
 17. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatků z prodlení podle
  občanského zákoníku
 18. Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z
  měsíční mzdy při výkonu rozhodnut V, a o stanovení částky, na kterou je mzda postižitelná srážkami bez
  omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)


Fast Cash a.s. - Vaše rychlá půjčka