Finanční slovník

A
Amortizace
Umořování (splácení) dluhu pravidelnými předem určenými splátkami.
Anuita
Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.


B
Bankomat (ATM)
Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.
Bankovní převod (bezhotovostní platba)
Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku - převod finančních prostředků na konkrétní číslo účtu.
Blokace karty
Zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.
Bonita
Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).


C
Cash (anglicky)
Hotovostní peníze, tzn. bankovky a mince.
Celková dlužná částka vůči subjektu
Je součet všech dlužných pohledávek, které má klient vůči věřiteli. Zahrnuje nejen klientem čerpanou částku, ale též například úroky a pojištění z této částky vyplývající.


D
Dlužník
Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.
Doba splatnosti
Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.


F
Finanční rezerva
Je částka, kterou má klient k dispozici pro čerpání.


L
Legalizace (ověřování podpisů)
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. S sebou potřebujete listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti. Poplatek za ověření je legalizace každého podpisu na listině je 30,- Kč včetně DPH. Legalizaci provádí každá pošta s logem CzechPoint, notáři, krajské úřady, obecní úřady.


M
Minimální měsíční splátka
Je fixní minimální částka určená klientům v návaznosti na výši úvěrového limitu, kterou je klient povinný pravidelně týdně v době splatnosti platit věřiteli jako splátku úvěru. Klient je kdykoliv oprávněn uhradit vyšší splátku než minimální.


P
p.a.
Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
Pevná úroková sazba (fixní)
Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.
Předčasné splacení úvěru
Zaplacení dlužné částky ještě před ukončením doby trvání smlouvy.
Pohyblivá sazba
Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána
na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.


R
RPSN
RPSNText
Ručení
Povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní dlužník. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi dlužníkem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou – ručitelem.
Ručitel
Osoba, která přebírá, v případě platební neschopnosti klienta, povinnost splácet.


S
Splátka
Část úvěru spolu/strong s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr.
Splátkový kalendář
Přehled jednotlivých splátek, kterými se postupně splácí úvěr. Jedná se o přehled, ve kterém je uvedená přesná výše a datum splatnosti každé splátky.
Směnka
Podle právní teorie je směnka definována jako cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu právoplatnému majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho,
kdo se na směnce podepsal.


T
Trvalý příkaz
Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.


U
Úroková sazba
Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této sazby souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.


V
Věřitel
Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.
Volatilita
Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost, např. cen, kurzů, sazeb.
Výpovědní lhůta
Lhůta, po jejímž uplynutí je možné vybrat si uložený obnos.


Fast Cash a.s - Vaše rychlá půjčka